BIP

Komplet dokumentów wymaganych przy przyjęciu do zakładu można złożyć wyłącznie w rejestracji zakładu opiekuńczo-leczniczego w Curynie.

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

W przypadku, jeżeli do Zakładu została złożona kopia dokumentacji (fax, e-mail), pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Powyższe dokumenty nie są wymagane w przypadku orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu pacjenta na Oddziale.

UWAGA! Od 8 maja 2021 r. przed przyjęciem na oddział opieki długoterminowej konieczne jest potwierdzenie braku zakażenia koronawirusem. Test musi być przeprowadzony nie wcześniej niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia.

Zlecenie na test wydaje lekarz rodzinny lub lekarz z oddziału, który kieruje pacjenta do zakładu opiekuńczo-leczniczego.