BIP

Z wnioskiem o wydanie skierowania występuje osoba ubiegająca się o pobyt w Zakładzie albo jej przedstawiciel ustawowy.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba skierowanie do zakładu ze  względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji a jest niezdolna do samodzielnego bytowania w  środowisku domowym (druk wypełnia lekarz rodzinny lub lekarz ze szpitala),
 • wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskowo-rodzinna,
 • Karta kwalifikacji pacjenta do udzielania świadczeń w zakładzie opiekuńczo- leczniczym, ocena pacjenta wg zmodyfikowanej skali barthel
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w  zakładzie a w szczególności:
  – decyzję organu emerytalne – rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty,
  – decyzję o przyznaniu zasiłku stałego lub renty socjalnej.

Wzory dokumentów wyżej wymienionych dokumentów oraz skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego można pobrać ze strony internetowej -> Dokumenty do pobrania.

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia na oddział nie kwalifikują się pacjenci, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali więcej niż 40 punktów.

Do zakładu nie mogą być przyjęte osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie (od alkoholu lub środków psychoaktywnych).

Wykaz jednostek chorobowych osób dorosłych ICD-10, w których są udzielane świadczenia gwarantowane w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej:

 • od C 00 do D 48 – Nowotwory
 • G 09 – Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
 • od B 20 do B 24 – Choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV)
 • od G 10 do G 13 – Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 • od I 42 do I 43 – Kardiomiopatie
 • J 96 – Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
 • L 89 – Owrzodzenie odleżynowe
 • G 35 – Stwardnienie rozsiane

Ważne:

 • Opieka paliatywno-hospicyjna jest opieką bezpłatną dla pacjentów ubezpieczonych.
 • Do opieki paliatywno-hospicyjnej niezbędne jest skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego, specjalistę np. onkologa lub innego lekarza opieki zdrowotnej.
 • Jednostka chorobowa podana w skierowaniu musi być udokumentowana, np. w wypisach szpitalnych, poprzez dokumentację diagnostyczną lub inną dokumentację medyczną.

Prosimy zwrócić uwagę na to, aby na dokumentach były czytelne pieczątki – nagłówkowa (podmiotu leczniczego) i lekarska.

Decyzję o przyjęciu chorego do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Hospicjum Stacjonarnego wydaje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem w oparciu o otrzymaną dokumentację.