BIP

Deklaracja dostępności w Zakładzie opiekuńczo-leczniczym z miejscami hospicyjnymi prowadzonym przez spółkę Zdrowie w Dolinie Zielawy

Dostępność cyfrowa

Zdrowie w Dolinie Zielawy sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zdrowiewdoliniezielawy.pl  oraz www.zolcuryn.e-bip.eu

 

Zdrowie w Dolinie Zielawy sp. z o.o.

Strona internetowa www.zdrowiewdoliniezielawy.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2021

Data ostatniej  aktualizacji: 2023

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

 • ze strony można korzystać bez względu na orientację ekranu,
 • możliwości powiększania liter,
 • hiperłącza mają nadane tytuły,
 • czytnik ekranu,
 • podświetlanie elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą,
 • wygląd menu i działanie menu jest takie same na wszystkich stronach,
 • przy powiększeniu widoku strony do 200% widać całość informacji ze strony,
 • możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,
 • możliwość wybrania kontrastu nocnego,
 • wersję tekstową nie zawierającą żadnych grafik,
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona nie posiada:

 • wyszukiwarki i mapy strony,
 • tłumaczeń na język migowy zamieszczanych informacji oraz dokumentów,
 • zamieszczone zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne przy nawigacji klawiaturą,
 • informacji o działalności w formie tekstu łatwego do czytania (ETR).

 

Strona internetowa www.zolcuryn.e-bip.eu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2021

Data ostatniej  aktualizacji: 2022

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

 • ze strony można korzystać bez względu na orientację ekranu,
 • wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
 • podświetlanie elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą,
 • wyszukiwarkę i mapę strony,
 • wygląd menu i działanie menu jest takie same na wszystkich stronach,
 • przy powiększeniu widoku strony do 200% widać całość informacji ze strony,
 • wersję tekstową nie zawierającej żadnych grafik,
 • możliwość powiększania liter,
 • możliwość podświetlenia elementów nawigacyjnych,
 • możliwość wybrania kontrastu nocnego,
 • podświetlanie elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą,
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona nie posiada:

 • tłumaczeń na język migowy zamieszczanych informacji oraz dokumentów,
 • zamieszczone zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne przy nawigacji klawiaturą,
 • możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,
 • informacji o działalności w formie tekstu łatwego do czytania (ETR).

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zdrowie w Dolinie Zielawy sp. z o.o.

Oświadczenie sporządzono dnia 19.04.2024r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Koordynatorem do spraw dostępności w Gminie Wisznice jest Piotr Romanowicz –  tel. +48 508722782, e-mail: promanowicz@wisznice.pl

Członkiem zespołu ds. dostępności z Zdrowie w Dolinie Zielawy sp. z o.o. jest Anna Lewczuk tel. +48 833067080 e-mail:  zdrowiewdoliniezielawy@wisznice.pl

Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr tel. tel. +48 833067080. Osobą kontaktową jest: Maria Nuszczyk : e-mail:  zdrowiewdoliniezielawy@wisznice.pl

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Zdrowie w Dolinie Zielawy sp. z o.o.– Curyn 60a, 21-580 Wisznice

Budynek, w którym mieści się Zdrowie w Dolinie Zielawy sp. z o.o. ma dwie kondygnacje. Pokoje, w których obsługiwani są petenci mieszczą się na parterze (rejestracja) przy główny wejściu do budynku. W najbliższym otoczeniu budynku jest parking, na którym wyznaczone są miejsca dla os. z niepełnosprawnością. Główne wejście do budynku jest od strony drogi powiatowej.  Wejście do budynku jest zadaszone. Otoczenie budynku oraz wejście pozbawione są barier. Główne wejście do budynku oznaczone jest tablicą informacyjną. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek. Szerokość drzwi wejściowych (częściowo przeszklone, w kontraście do elewacji) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się punkt obsługi petentów (rejestracja). Na I piętro można dostać się windą (po minięciu rejestracji, należy skręcić w prawo). Winda nie jest wyposażona w ekran dotykowy ale posiada przyciski oznaczone alfabetem Braille’a. Wyposażona jest w przycisk alarmowy (podświetlony po naciśnięciu) i potwierdzenie dźwiękowe o dojechaniu na piętro lub przyjechanie windy dla osób oczekujących. Szerokość wejścia do windy, szerokość windy i jej głębokość spełniają wymagania dla osób z niepełnosprawnością. W holu znajduje się tablica informacyjna z nr i przeznaczeniem pomieszczeń. Brak jest oznaczeń kondygnacji oraz kierunków poruszania się. Każde pomieszczenie oznaczone jest tablicą informacyjną (umieszczone wysoko, bez oznaczeń w alfabecie Braille’a.  Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. W budynku znajdują się toalety dla klientów, które są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Pracownicy Zdrowie w Dolinie Zielawy sp. z o.o.  są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością.

Posiadają przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz ewakuacji.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem pracowników posługujących się językiem migowym (system językowo- migowy lub Polski język migowy). Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) wraz ze wskazaniem metody komunikowania się (PJM lub SJM).

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Zdrowie w Dolinie Zielawy sp. z o.o. poza komunikacją bezpośrednią zapewnia kontakt za pośrednictwem:

 • Telefon: +48 833067080
 • Fax: +48 833067080
 • E-mail: zdrowiewdoliniezielawy@wisznice.pl
 • Adres korespondencyjny: Curyn 60a, 21-580 Wisznice